หลักสูตร

Hits: 13673


ชื่อโครงการ

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : THE CIVIL-MILITARY MBA PROGRAM

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.B.A.

โครงสร้างหลักสูตร (นิสิตรุ่นที่ 23, 24)

แผน ก

 • วิชาเอกบังคับ 27 หน่วยกิต (9 วิชา)
 • วิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต (1 วิชา)
 • วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต (1 วิชา)
 • วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต (1 วิชา)

รวม 44 หน่วยกิต

แผน ข

 • วิชาเอกบังคับ 27 หน่วยกิต (9 วิชา)
 • วิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต (1 วิชา)
 • วิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต (3 วิชา)
 • วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต (1 วิชา)

รวม 44 หน่วยกิต

รายวิชาที่เปิดสอน 

 1. เศรษฐศาสตร์การจัดการขั้นสูง
 2. องค์การและการจัดการ
 3. การจัดการการตลาดขั้นสูง
 4. การบัญชีบริหารขั้นสูง
 5. การจัดการทางการเงิน
 6. การจัดการผลิตขั้นสูง
 7. การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
 8. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ
 9. การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
 10. สัมมนา
 11. วิชาเอก เลือก
  ​​​- แผน ก วิทยานิพนธ์
  – แผน ข ผู้นำเชิงกลยุทธ์

ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี แต่ละปีจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ภาคการศึกษา ดังนี้

 1. ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 2. ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
 3. ภาคฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 3) เดือนมิถุนายน– กรกฎาคม

หมายเหตุ วันเวลาและสถานที่เรียน

 • วันศุกร์ : เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ตึก วปอ. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ดินแดง)

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ งานต้อนรับนิสิตใหม่ ทัศนศึกษาดูงานในประเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

โครงสร้างหลักสูตร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ.2560

การเรียนการสอน

สอนเป็นภาษาไทย ใช้ตำราหลักภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนมีทั้งแบบการบรรยาย การอภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study) โดยใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย การแบ่งกลุ่มค้นคว้า จัดทำรายงาน และนำเสนอรายงาน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี โดยรวม ค่าหน่วยกิต ตำราเรียน ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุด ค่าอาหาร โดยแบ่งอัตราค่าธรรมเนียมเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1. กลุ่มทหาร 3 เหล่าทัพ – ตำรวจ รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร (2 ปี) เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท
 2. กลุ่มพลเรือน นักธุรกิจ ข้าราชการทั่วไป รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (2 ปี) เป็นจำนวนเงิน 230,000บาท

หมายเหตุ

 • มีการเรียนปรับพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ  (ตามความสมัครใจ) **ค่าธรรมเนียมเรียนปรับพื้นฐาน 2 กลุ่มสาระวิชารวม 9,000 บาท นิสิตสามารถแจ้งความประสงค์เรียนปรับพื้นฐานในวันรายงานตัว
 • กรณีผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพนิสิตและลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่โครงการฯ กำหนด
 • กรณีที่นิสิตลาพักการศึกษาต้องมาชำระค่าลงทะเบียนตามปกติ ถ้าไม่ชำระภายใน 15 วัน จะหมดสภาพการเป็นนิสิต
 • โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • หากตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดจะหมดสภาพการเป็นนิสิตทันที
แชร์หน้านี้ไปยัง :