เกี่ยวกับเรา

Hits: 3571


ความเป็นมา

โดยความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรในกองทัพให้มีความรู้ทางบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและทันสมัย  จึงได้เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) ในปี พ.ศ. 2536 ให้กับบุคลากรในกองทัพจาก 3 เหล่าทัพ รวมทั้ง ตำรวจ และพลเรือน

ปรัชญาโครงการ

มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนงานวิจัย ภายใต้คุณธรรม สร้างธุรกิจเพื่อความมั่นคง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกรณีนี้เป็นการให้บริการแก่กองทัพไทย ตำรวจ และพลเรือน
  2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจแก่ผู้เข้ารับการศึกษา
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกองทัพ ตำรวจ และพลเรือน ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านบริหารธุรกิจ ให้สามารถรองรับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  4. เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ มีคุณภาพ มีจริยธรรมทางด้านธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  5. เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อเกิดความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างบุคลากรจาก 3 เหล่าทัพ ตำรวจ และพลเรือน เพื่อการประสานงานที่ดีต่อกัน

ลักษณะของโครงการ

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโครงการที่ให้การศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ โดยใช้หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก. มีวิทยานิพนธ์ และแผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Business Administration (M.B.A.)


คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หฤทัย นำประเสริฐชัย

กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์

กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา เจียมสกุล

กรรมการ


ดร. ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์

กรรมการ


ดร. ยอดมนี เทพานนท์

กรรมการและเลขานุการ


เจ้าหน้าที่โครงการ


งานการศึกษา

นางสาวมิ่งขวัญ มบขุนทด (พี่โอ๋)
ตำแหน่งงาน: นักวิชาการศึกษา

การศึกษา
ปริญญาโท : บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


นางสาวนัททิชา ยิ้มประเสริฐ (พี่เกด)
ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

การศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนางสาวธันยภัทร์ อมรพีรพัฒน์ (พี่อ้อ)
ตำแหน่งงาน: นักบริหารงานทั่วไป

การศึกษา
ปริญญาตรี
: บธ.บ. (การจัดการบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นางสาวธนวรรณ กล้วยเครือ (พี่กิ๊ฟ)
ตำแหน่งงาน: นักบริหารงานทั่วไป

การศึกษา
ปริญญาตรี
: วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานการเงินและบัญชี

นางสาวพรรณวดี  คำเรืองศรี (พี่โอ๋เล็ก)
ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

การศึกษา
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


นางสาวหนึ่งฤทัย ทองน่วม (พี่หน่อย)
ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

การศึกษา
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

งานพัสดุครุภัณฑ์

นางสาวจิตรลดา เลี่ยนเตี๊ยะ (พี่ไก่)
ตำแหน่งงาน: นักวิชาการพัสดุ

การศึกษา
ปริญญาตรี :
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

งานบริการ

นายทวี แสงศิลา (พี่เล็ก)
ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่งานบริการ


นางสาวโสพิศ ศรีวัง (พี่ก้อย)
ตำแหน่งงาน: แม่บ้าน


 

แชร์หน้านี้ไปยัง :