สมัครเรียน - สปท.- เกษตรศาสตร์

Search
ยินดีต้อนรับสู่ สปท. - โครงการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถติดตามข่าวสารจากเรา ได้ที่นี่่
Go to content

Main menu:

สมัครเรียน


เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 25 (รอบ 2)
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
วันจันทร์ - วันศุกร์     เวลา 8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์  - วันอาทิตย์    เวลา 9.00 - 16.00 น.
(งดรับสมัคร : วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย )

ใบสมัครและข้อมูลการรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  2. กรณีเป็นทหารหรือตำรวจ ต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรชายหรือหญิง รับราชการอยู่ในกระทรวงกลาโหม และมีชั้นยศตั้งแต่ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโทขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจขั้นสัญญาบัตร มียศตั้งแต่ ร้อยตำรวจโทขึ้นไป (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
  3. กรณีพลเรือน นักธุรกิจ และข้าราชการทั่วไป
    • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)
    • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
  4. คุณสมบัติอื่นเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร 1 ชุด
2. สำเนาใบรายงานผลการเรียนระดับปริญญาตรี (Transcript) 1 ชุด
3. สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ชุด
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
8. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/ประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 1 ชุด
9. หนังสือยินยอมให้เข้าสอบของผู้บังคับบัญชาโดยตรง 1 ชุด
    (เฉพาะข้าราชการที่หน่วยงานมีระเบียบว่าต้องขออนุมัติสอบ)
10. ใบชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 1,000 บาท (นำแบบฟอร์มการชำระเงินของโครงการฯ ไปชำระที่ ธนาคารทหารไทยทุกสาขา)
หมายเหตุ ชำระค่าสมัครสอบ ก่อนยื่นใบสมัครที่โครงการฯ

วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) 
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1203 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ (สายตรง) : 081-831-2069, 081-843-5713, 089-816-2996

ใบสมัครและข้อมูลการรับสมัคร

 
web counter
web counter
Back to content | Back to main menu