หลักสูตร - สปท.- เกษตรศาสตร์

Search
ยินดีต้อนรับสู่ สปท. - โครงการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถติดตามข่าวสารจากเรา ได้ที่นี่่
Go to content

Main menu:

หลักสูตร

ชื่อโครงการ
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : 
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : 
CM-MBA Program

โครงสร้างหลักสูตร (นิสิตรุ่นที่ 23, 24)
แผน ก
 • วิชาเอกบังคับ 27 หน่วยกิต (9 วิชา)
 • วิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต (1 วิชา)
 • วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต (1 วิชา)
 • วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต (1 วิชา)
      รวม 44 หน่วยกิต

รายวิชาที่เปิดสอน 
 1. เศรษฐศาสตร์การจัดการขั้นสูง
 2. องค์การและการจัดการ
 3. การจัดการการตลาดขั้นสูง
 4. การบัญชีบริหารขั้นสูง
 5. การจัดการทางการเงิน
 6. การจัดการผลิตขั้นสูง
 7. การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
 8. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ
 9. การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
 10. สัมมนา
 11. วิชาเอก เลือก
  แผน ก 
  วิทยานิพนธ์
                          แผน ข ผู้นำเชิงกลยุทธ์

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.B.A.

แผน ข
 • วิชาเอกบังคับ 27 หน่วยกิต (9 วิชา)
 • วิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต (1 วิชา)
 • วิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต (3 วิชา)
 • วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต (1 วิชา)
      รวม 44 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี แต่ละปีจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ภาคการศึกษา ดังนี้
 1. ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 2. ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
 3. ภาคฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 3) เดือนมิถุนายน– กรกฎาคม
หมายเหตุ
 • วัน-เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
 • สถานที่เรียน  : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 • กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ งานต้อนรับนิสิตใหม่ ทัศนศึกษาดูงานในประเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  โครงสร้างหลักสูตร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ.2560
  (สำหรับนิสิต ตั้งแต่รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2560)

  การเรียนการสอน
  สอนเป็นภาษาไทย ใช้ตำราหลักภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนมีทั้งแบบการบรรยาย การอภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study) โดยใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย การแบ่งกลุ่มค้นคว้า จัดทำรายงาน และนำเสนอรายงาน

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี โดยรวม ค่าหน่วยกิต ตำราเรียน ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุด ค่าอาหาร โดยแบ่งอัตราค่าธรรมเนียมเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  1. กลุ่มทหาร 3 เหล่าทัพ – ตำรวจ รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร (2 ปี) เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท
  2. กลุ่มพลเรือน นักธุรกิจ ข้าราชการทั่วไป รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (2 ปี) เป็นจำนวนเงิน 230,000บาท
  หมายเหตุ
  • มีการเรียนปรับพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ  (ตามความสมัครใจ)*
        *ค่าธรรมเนียมเรียนปรับพื้นฐาน 2 กลุ่มสาระวิชารวม 9,000 บาท นิสิตสามารถแจ้งความประสงค์เรียนปรับพื้นฐานในวันรายงานตัว
  • กรณีผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพนิสิตและลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่โครงการฯ กำหนด
  • กรณีที่นิสิตลาพักการศึกษาต้องมาชำระค่าลงทะเบียนตามปกติ ถ้าไม่ชำระภายใน 15 วัน จะหมดสภาพการเป็นนิสิต
  • โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ
  • หากตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดจะหมดสภาพการเป็นนิสิตทันที
   
  web counter
  web counter
  Back to content | Back to main menu