เกี่ยวกับเรา - สปท.- เกษตรศาสตร์

Search
ยินดีต้อนรับสู่ สปท. - โครงการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถติดตามข่าวสารจากเรา ได้ที่นี่่
Go to content

Main menu:

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา
โดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรในกองทัพให้มีความรู้ทางบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและทันสมัย  จึงได้เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) ในปี พ.ศ. 2536 ให้กับบุคลากรในกองทัพจาก 3 เหล่าทัพ รวมทั้ง ตำรวจ และพลเรือน

ปรัชญาโครงการ
มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนงานวิจัย ภายใต้คุณธรรม สร้างธุรกิจเพื่อความมั่นคง
 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกรณีนี้เป็นการให้บริการแก่กองทัพไทย ตำรวจ และพลเรือน
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจแก่ผู้เข้ารับการศึกษา 
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกองทัพ ตำรวจ และพลเรือน ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านบริหารธุรกิจ ให้สามารถรองรับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4. เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ มีคุณภาพ มีจริยธรรมทางด้านธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อเกิดความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างบุคลากรจาก 3 เหล่าทัพ ตำรวจ และพลเรือน เพื่อการประสานงานที่ดีต่อกัน
 
ลักษณะของโครงการ
 โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) เป็นโครงการที่ให้การศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ โดยใช้หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก. มีวิทยานิพนธ์ และแผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Business Administration (M.B.A.)

คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหาร
 1. ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ              ที่ปรึกษา
 2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                                       ที่ปรึกษา
 3. นายเฉลียว วิทูรปกรณ์                                        ที่ปรึกษา
 4. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ                                      ประธานกรรมการ 
 5. หัวหน้าภาควิชาบัญชี                                          กรรมการ 
 6. หัวหน้าภาควิชาการเงิน                                       กรรมการ 
 7. หัวหน้าภาควิชาการจัดการ                                   กรรมการ 
 8. หัวหน้าภาควิชาการจัดการการผลิต                        กรรมการ 
 9. หัวหน้าภาควิชาการตลาด                                    กรรมการ
 10. ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการ                     กรรมการและเลขานุการ
 11. เลขานุการกรรมการดำเนินงานโครงการ                  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
web counter
web counter
Back to content | Back to main menu